Skip to content

Privatumo politika

1. SĄVOKOS

1.1. Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis asmuo.
1.2. Duomenų valdytojas – pavadinimas, kodas, adresas. 
1.3. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojantis, naršant Įmonės interneto svetainėje, socialinių tinklų „Facebook“, „Instagram“ paskyrose (toliau – Svetainė) ir pan. Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui (plačiau 3.2. punkte).
1.4. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
1.5. Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

2. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

2.1. Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įmonę, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, dalyvauja lojalumo programoje, loterijose ar konkursuose, apklausose ar tyrimuose, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, kreipiasi į Įmonę prašydamas suteikti informacijos ir pan.
2.2. Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įmonės svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.
2.3. Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių – kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1. Duomenų subjektas, Įmonei pateikdamas asmens duomenis, sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.
3.2. Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:
3.2.1. Siekiant sužinoti pirkėjo duomenis užsakymui įvykdyti. 
Įmonė renka asmeninę informaciją, kurią pateikia duomenų subjektas, pirkdamas prekes interneto svetainėje www.ytevai.lt (toliau – interneto svetainė): 
–     vardas (-ai), pavardė (-ės);
–     ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
–     prekių pristatymo adresas;
–     mokėjimo duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu);
–     IP adresas;
–     pirkimo istorija.
3.2.2. Siekiant užregistruoti duomenų subjektą kaip interneto svetainės vartotoją. Tokių asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal naudojimosi interneto svetaine sutartį, sudarytą tarp duomenų subjekto ir Įmonės.
Privalomas registracijos duomuo – –              el. pašto adresas.
Alternatyvūs duomenys (duomenys, kuriuos duomenų subjektas gali pateikti savo nuožiūra):
–     vardas (-ai), pavardė (-ės);
–     telefono numeris;
–     pristatymo adresas. 
Kurdamas  paskyrą interneto svetainėje, duomenų subjektas gali pateikti papildomų asmens duomenų, kurie nėra būtini norint naudotis interneto svetaine.

3.2.3. Siekiant naudoti slapukus.

Matoma duomenų subjekto naršymo ir elgesio interneto svetainėje istorija.

3.2.4. Komunikavimo tikslais (naudojimosi interneto svetaine sutarties, sudarytos tarp Jūsų ir Įmonės, pagrindu).

Tai apima duomenų subjekto pasirinkimus, susijusius su Įmonės rinkodaros pasiūlymų gavimo bei duomenų subjekto komunikavimo pasirinkimais. Įmonė suteikia duomenų subjektui galimybę valdyti įvairias pasirenkamas Įmonės teikiamas komunikavimo rūšis, įskaitant prisijungimo ir jų atsisakymo galimybes. Įmonė pasilieka teisę siųsti duomenų subjektui  būtinus pranešimus apie teikiamas paslaugas ir turinį, kurio duomenų subjektas prašo, ar kai reikalinga informuoti svarbiais su interneto svetaine susijusiais klausimais.
Įmonė šiuo tikslu renka tokius duomenis apie duomenų subjektą:
–     vardas (-ai), pavardės (-ės);
–     ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
–     duomenų subjekto viešai išreikštos nuomonės apie interneto svetainėje parduodamas prekes istorija;
–     pageidavimų sąrašas;
–     Įmonės ir duomenų subjekto tarpusavio bendravimo istorija;
–     IP adresas;
–     duomenys apie pirkinių krepšelį svetainėje;
–     apklausų atsakymų istorija.
Taip pat kaupiama informacija apie duomenų subjekto pirkimų duomenis, užsakymų ir mokėjimų istoriją.
Atsižvelgiant į Įmonės suteiktas paslaugas, gali būti renkami papildomi asmens duomenys, susiję su duomenų subjekto naudojimusi interneto svetaine.

3.2.5. Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimo tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

– vardas (-ai);
– ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
– klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas.

3.2.6. Duomenų analitikai atlikti (teisėto intereso pagrindu).

Siekiant, kad naudotis interneto svetaine duomenų subjektui būtų kuo paprasčiau ir patogiau, atliekama duomenų subjekto veiksmų analizė, kurios metu analizuojami ir tvarkomi tokie duomenų subjekto asmens duomenys:
–     pirkimų istorija;
–     naršymo istorija;
–     mokėjimų istorija;
–     įsigytų prekių apžvalga;
–     apklausų metu pateikti atsakymai;
–     duomenų subjekto ir Įmonės tarpusavio bendravimo istorija, įskaitant elektroninį susirašinėjimą ir telefoninius pokalbius.

3.2.7. Rinkodaros tikslais (duomenų subjekto sutikimo pagrindu).

Siekdama pateikti duomenų subjektui bendrus prekių bei Įmonės organizuojamų loterijų, akcijų ir projektų pasiūlymus, Įmonė tvarko šiuos duomenų subjekto asmens duomenis:
–     vardas (-ai), pavardės (-ės);
–     ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

3.2.8. Turinio, kuriuo dalijasi duomenų subjektas, saugojimo tikslu (naudojimosi interneto svetaine sutarties, sudarytos tarp duomenų subjekto ir Įmonės, pagrindu).

Duomenų subjektui leidžiama dalytis turiniu interneto svetainėje.
Įmonė  saugo duomenų subjekto sukurtą turinį ir įkelia jį į savo interneto svetainę. Duomenų subjektas turi atminti, kad turinį viešina jis pats (-i), todėl yra visiškai atsakingas (-a) už turinį, kuriuo dalijasi.

4. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

4.1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
4.2. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
4.3. Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
4.4. Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

5. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

5.1. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Įmonės interneto svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Įmonės paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

6.1. Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
6.2. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad Įmonė nebetvarkytų jo asmens duomenų ir juos panaikintų. Duomenų subjekto asmens duomenys panaikinami gavus duomenų subjekto prašymą.

6.3. Įmonė apgailestauja, tačiau duomenų subjekto asmens duomenys nebus panaikinti iš Įmonės duomenų bazės, jei gavus duomenų subjekto prašymą Įmonė nustatys, kad:
6.3.1. duomenų subjekto asmens duomenys yra reikalingi tam, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių asmens duomenys buvo surinkti ar tvarkomi;
6.3.2. duomenų subjektas nėra atšaukęs sutikimo dėl savo asmens duomenų tvarkymo;
6.3.3. duomenų subjektas nesutiko su asmens duomenų tvarkymo politika, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl Įmonės teisėtų interesų;
6.3.4. tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis Įmonę įpareigoja taikomi Europos Sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai;
6.3.5 duomenų subjekto duomenis Įmonei būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.
6.4. rašymą dėl duomenų subjekto asmens duomenų ištrynimo duomenų subjektas gali pateikti šiais būdais:
– susisiekdamas su Įmonės atstovais el. paštu info@ytevai.lt;
– susisiekdamas su Įmonės atstovais telefonu +370 678 23 586.

7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

7.1. Teisė gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą.
7.2. Teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis.
7.3. Teisė reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis.
7.4. Teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, kai tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba apima pareigų pagal taikomus teisės aktus vykdymą.
7.5. Teisė apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.
7.6. Teisė nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu.
7.7. Teisė į savo asmens duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
7.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
7.9. Teisė pateikti skundą dėl savo asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

8. ĮMONĖS ATSAKOMYBĖ

8.1. Įmonė privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

9. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

9.1. Duomenų subjektas dėl savo teisių įgyvendinimo gali kreiptis į Įmonę:
9.1.1. teikdamas rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu info@ytevai.lt;
9.1.2. žodžiu – telefonu +370 678 23 586;
9.1.3. raštu – adresu Vaižganto g. 9-21, Kaunas.
9.2. Siekdama apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įmonė, gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.
9.3. Įmonės atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiam, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

10. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

10.1. Duomenų subjektas turi:
10.1.1. informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir savo asmens duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią informaciją apie duomenų subjektą;
10.1.2. pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įmonė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Perduodamas Įmonei asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.
11.2. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įmonė turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.ytevai.lt.
11.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami interneto svetainėje www.ytevai.lt

Atnaujinta 2021 03 29